نمایندگی لیگنوسولفونات سدیم

۱ مقاله
Sodium lignosulfonate

لیگنو سولفونات سدیم

لیگنو سولفونات سدیم چیست ؟ بتن یکی از مصالح مهم در ساخت و ساز های ساختمانی است که فرایند تشکیل ان خیلی مهم است زیرا در طی این فرایند تشکیل بتون یکسری پارمترهای هایی است که در صورتی که  به…